CUỘC THI SÁNG TÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CHỦ ĐỀ

DONGHUONGQUANGTRI.COM »
09/01/2022 | 14:30UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

BTC CUỘC THI SÁNG TÁC

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

SỐ 6404: /BTC-TBTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 29 tháng 12 năm 2021


THỂ LỆ

Cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật với chủ đề

"Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”

 xây dựng, đổi mới và phát triển(1972 -2022)

Căn cứ thông báo số 187-TB/TU ngày 12-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị và kế hoạch 190/KH-UBND ngày 29/11/2021cu3a UBND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề "Quảng Trị -50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển" (1972-2022)

Căn cứ Quyết định số 4425/QĐ-UNND ngày 27/12/2021 của UBND ti3ng Quảng Trị về việc thành lập ban tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm chủ đề " Quảng Trị -50 năm xây dựng ,đổi mới và phát triển" (1972-2022);

Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật chủ đề "Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”,(1972-2022) như sau:

I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI

1. Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật chủ đề "Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” là giải thưởng của Tỉnh Quảng Trị, được xét tặng cho những công trình, tác phẩm sáng tạo văn học nghệ thuật xuất sắc có giá trị được xuất bản, công bố trong giai đoạn 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển của tỉnh (01/5/1972 – 01/5/2022).

2. Thông qua cuộc thi chọn ra những tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu, ấn tượng về mảnh đất và con người và thành tựu xây dựng, đổi mới, phát triển nửa thế kỷ qua. Đồng thời nêu bật về tiềm năng, lợi thế cơ hội phát triển của tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.

3. Ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của văn nghệ sĩ và các tác giả trên mọi miền đất nước sáng tạo văn học nghệ thuật về Quảng Trị. Định hướng phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của Quảng Trị, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Khích lệ động viên văn nghệ sĩ, nhân dân tiếp tục sáng tạo văn học nghệ thuật trong giai đoạn tiếp theo.

II. ĐỐI TƯỢNG,PHẠM VI THAM GIA VÀ CHỦ ĐỀ SÁNG TÁC:

1-Đối tượng

- Tất cả Văn nghệ sĩ các chuyên ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố cả nước.

- Công dân Quảng Trị và mọi miền đất nước.

- Tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình của các tác giả, đồng tác giả.

- Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Ban Thư ký không được tham gia dự thi

2-Phạm vi

- Các tác phẩm tham gia cuộc thi thuộc các chuyên ngành: Văn học, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Kiến trúc, Âm nhạc, Sân khấu, Điện ảnh, Múa, Văn nghệ dân gian, Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số.

3- Chủ đề sáng tác:

"Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”

III. THỂ LỆ CUỘC THI

1. Yêu cầu chung:

- Nội dung:

+ Các tác phẩm sáng tác phải bám sát chủ đề, phản ánh phong phú, đa dạng mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, đời sống tinh thần nhân dân tỉnh Quảng Trị trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển giai đoạn 01/5/1972 – 01/5/2022.

+ Dự báo tình hình, cơ hội phát triển mọi mặt, trong đó có văn hóa, VHNT tỉnh Quảng Trị thời gian tới.

- Hình thức: Tác phẩm phải có nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật chân, thiện, mỹ, tính hiệu quả nghệ thuật gây ấn tượng; không sao chép đơn thuần, hoặc tác phẩm thể hiện không rõ ràng, trái thuần phong mỹ tục truyền thống, gây phản cảm.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện dự thi:

- Tác phẩm có giá trị cao về nội dung tư tưởng và tính sáng tạo độc đáo về nghệ thuật; có tác dụng tốt trong việc giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân; góp phần quan trọng phục vụ cho lợi ích của cộng đồng.

- Những tác phẩm đã được các bộ, ngành, các hội chuyên ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố khác trao giải thưởng và đã đạt giải các cuộc thi, hội diễn, triển lãm… do UBND Quảng Trị tổ chức, hoặc UBND tỉnh giao cho các ban, sở, ngành, hội… tổ chức thì không được tham gia xét giải thưởng VHNT chủ đề "Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”.

-Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình tham gia cuộc thi chủ đề "Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” phải đạt các điều kiện sau:

- Phải được sáng tác hoàn toàn mới,đã được công bố từ cấp sở, ban, ngành và tương đương trở lên, gồm: In thành sách; in trên báo, tạp chí; tham gia triển lãm; biểu diễn phục vụ công chúng; truyền phát trên các kênh thông tin đại chúng; đã xây dựng thành công trình, hoặc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải có giấy xác nhận hoặc chứng nhận của cấp có thẩm quyền về việc công bố tác phẩm.

- Tác phẩm xuất bản thành sách phải có số lượng từ 100 trang trở lên, có ít nhất 2/3 nội dung phản ảnh, thể hiện về mảnh đất, con người, sự kiện của Quảng Trị; chấp nhận một số tác phẩm in sách đã đạt giải thưởng khác; không xét tác phẩm xuất bản tổng hợp các thể loại chuyên ngành khác nhau.

- Tác phẩm, công trình được công bố từ ngày 01 tháng 5 năm 1972 đến 28 tháng 02 năm 2022 (Thời gian cuối gửi tác phẩm dự thi).

3. Quy định cụ thể về việc gửi tác phẩm dự thi:

3.1. Văn học:Tác phẩm văn học là truyện ngắn, ký, ghi chép, tiểu thuyết, thơ, trường ca, nghiên cứu lý luận, phê bình, dịch thuật phải là 01 tập đã được xuất bản thành sách.

3.2. Mỹ thuật:Các thể loại hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng. Gửi 03 tranh hoặc 03 tượng, phù điêu đã được công bố qua ảnh chụp tác phẩm (cỡ 30 x 45cm).

Đối với ấn phẩm nghiên cứu, lý luận, phê bình về mỹ thuật, hoặc tập sách tranh mỹ thuật: 01 tập đã xuất bản, phổ biến.

3.3. Nhiếp ảnh:Các thể loại ảnh nghệ thuật. Gửi 06 ảnh tác phẩm đã được công bố (cỡ 30 x 45cm).

Đối với ấn phẩm nghiên cứu, lý luận, phê bình về nhiếp ảnh, hoặc tập sách ảnh: gửi 01 tập đã xuất bản, phổ biến.

3.4. Kiến trúc:Tác phẩm kiến trúc là bản thiết kế chính, ảnh chụp cho một công trình kiến trúc đã thực hiện, đưa vào sử dụng. Gửi 02 tác phẩm đã được công bố (cỡ 30 x 45cm).

Đối với tác phẩm về quy hoạch xây dựng, nộp 03 tác phẩm bản thiết kế chính, ảnh chụp phối cảnh tổng thể, tiểu cảnh đã được ứng dụng trong thực tế (cỡ 30 x 45cm). Đối với tác phẩm quy hoạch trước năm 2000, gửi bản vẽ sao chụp.

Đối với ấn phẩm nghiên cứu, lý luận, phê bình về kiến trúc: gửi 01 tập đã xuất bản, phổ biến.

3.5. Âm nhạc:Đối với nhạc giao hưởng: Nộp 01 tác phẩm giao hưởng đã được công bố (kèm theo đĩa đã phát). Hoặc 02 tác phẩm đối với ca khúc đã được công bố (kèm theo bản ký âm gốc và đĩa ghi âm của 02 tác phẩm đó); khuyến khích ghi âm và ghi hình.

Đối với ấn phẩm nghiên cứu, lý luận, phê bình về âm nhạc, sách âm nhạc: nộp 01 tập đã xuất bản, phổ biến.

3.6. Sân khấu:Các kịch bản sân khấu được dàn dựng công diễn, các vỡ diễn thuộc các loại hình sân khấu. Nộp 01 tập sách kịch bản văn học đã xuất bản, hoặc 02 đĩa được dàn dựng công diễn.

Đối với ấn phẩm nghiên cứu, lý luận, phê bình về sân khấu, hoặc tập kịch: nộp 01 tập đã xuất bản.

Tác phẩm sân khấu là các tiết mục ảo thuật, xiếc, hài phải được dàn dựng, công diễn có công chúng, được ghi âm và ghi hình. Nộp 02 đĩa được công diễn.

Tác phẩm múa đã được tổ chức dàn dựng hoàn chỉnh, được sử dụng để biểu diễn trên sân khấu, có công chúng, được ghi âm và ghi hình. Nộp 02 đĩa được công diễn.

3.7. Văn nghệ dân gian:Tác phẩm văn nghệ dân gian là sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu, lý luận, phê bình về văn hoá, văn nghệ dân gian. Gửi 01 tập hoặc 01 bộ đã được công bố, xuất bản thành sách.

Tác phẩm văn nghệ dân gian là vỡ diễn phải được công bố, được ghi âm và ghi hình. Gửi 01 đĩa đã được công bố.

3.8. Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số:Các sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu, lý luận, phê bình về văn hoá, văn nghệ dân tộc thiểu số dưới hình thức văn xuôi, thơ, dịch thuật. Gửi 01 tập hoặc 01 bộ đã được công bố, xuất bản thành sách.

Tác phẩm văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số là vỡ diễn được công bố. Gửi 01 đĩa ghi âm và ghi hình.

3.9. Điện ảnh:Tác phẩm điện ảnh là phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình. Gửi 02 bộ phim hoàn chỉnh đã được công chiếu.

Tác phẩm điện ảnh là các ấn phẩm nghiên cứu, lý luận, phê bình về điện ảnh; không xét các ấn phẩm xuất bản trong các tuyển tập của nhiều tác giả. Gửi 01 tập đã được công bố, xuất bản thành sách.

4. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng:

Tác phẩm đạt giải thưởng cuộc thi chủ đề "Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” được UBND tỉnh cấp "Bằng chứng nhận" cho các tác giả và nhóm tác giả, kèm theo tiền thưởng, như sau:

- 05 (năm) Giải A. Mỗi giải: 20.000.000 đồng;

- 10 (mười) Giải B. Mỗi giải: 15.000.000 đồng;

- 15 (mười lăm) Giải C. Mỗi giải: 10.000.000 đồng.

5. Trách nhiệm của tác giả:

Thực hiện đúng nội dung và Thông báo thể lệ cuộc thi của Ban Tổ chức, tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm dự thi. Nếu phát hiện tác phẩm tham gia vi phạm bản quyền tác giả, vi phạm thể lệ này, sẽ bị hủy kết quả giải thưởng.

6. Những quy định khác:

- Những tác phẩm, công trình phải được chính tác giả, nhóm tác giả đăng ký tham gia hoặc được các chuyên ngành và các tổ chức, đơn vị... công bố tác phẩm, công trình đó giới thiệu.

- Không xét những tác phẩm chưa đủ điều kiện được quy định tại Thể lệ này.

- Mỗi tác giả được tham gia nhiều chuyên ngành khác nhau.

- Nếu có khiếu nại, tố cáo thì gửi đến cấp nào, cấp đó có trách nhiệm xử lý theo pháp luật hiện hành và thể lệ này.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM

1. Ban Tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 10/02/2022 đến hết ngày 28/02/2022.

2. Nơi nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, Đường Khoá Bảo, phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 0233 3852575, 0905032999, Email: boithuyen79@gmail.com

- Thời gian chẩm giải:

+ Hội đồng sơ khảo: Từ 15/3 đến 30/3/2022

+ Hội đồng chung khảo: Từ 05/4 đến 15/4/2022

- Thời gian tổng kết trao giải: Trong dịp kỷ niệm 30/4 và 01/5/2022. Sẽ có thông báo và giấy mời sau.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện Thể lệ cuộc thi cho các đối tượng biết và thực hiện.

2. Các cấp, các ngành, các đoàn thể, địa phương và các cơ quan thông tin tuyên truyền có trách nhiệm phối hợp, động viên, khuyến khích văn nghệ sĩ và người tham dự giải phấn đấu để đạt được giải thưởng; đồng thời có biện pháp để phát huy cao nhất tác dụng của giải thưởng này.

3. Ban Tổ chức cuộc thi thành lập các Hội đồng Chung khảo. Ban Tổ chức giao Chủ tịch Hội VHNT tỉnh thành lập Hội đồng giám khảo cấp cơ sở và các tổ tư vấn chuyên ngành thẩm định tác phẩm, đề xuất xét giải.

4. Các ban, sở, ngành có tên trong kế hoạch cuộc thi phối hợp triển khai thực hiện.

Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật chủ đề "Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của cán bộ, nhân dân và văn nghệ sĩ trên mọi miền đất nước, để cuộc thi đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- BTV/TU, TT/HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị

- Các ban, sở, ngành Quảng Trị

- UBND các huyện, thị, thành phố tỉnh Quảng Trị

- Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh;

- Sở VHTTDL, Sở VHTTDL cả nước

- BTC Cuộc thi;

- Hội VHNT/ LHCHVHNT cả nước

- Các cơ quan thông tấn báo chí TW và địa phương

- WEBSIDE UBND tỉnh;

- Các tác giả tham gia cuộc thi;

- Lưu: VT, VX.

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

––––––––––––

Số: /KH-HVHNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––

Quảng Trị, ngày tháng 10năm 2021

Dự thảo

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề: "Quảng Trị -50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” (01/5/1972 -01/5/2022)

Thực hiện Kế hoạch số ....của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm giải phóng Quảng Trị (01/5/1972 -01/5/2022) và tổ chức lễ hội "Vì hòa bình” lần thứ nhất tại Quảng Trị. Theo đó, có nội dung tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề: "Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”. UBND tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi như sau:

I/ Mục đích, yêu cầu:

Mục đích

- Cuộc thi nhằm lựa chọn những tác phẩm VHNT có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về mảnh đất, con người Quảng Trị giàu truyền thống cách mạng và truyền thống văn hóa mang bản sắc riêng; tác phẩm phản ánh đầy đủ, nổi bật thành tựu của Đảng bộ, nhân dân Quảng Trị nỗ lực cao độ khắc phục hậu quả chiến tranh nặng nề; khôi phục và phát triển kinh tế -xã hội; đổi mới, hội nhập, vươn lên mạnh mẽ xây dựng quê hương giàu đẹp

- Thông qua tác phẩm văn học nghệ thuật góp phần quảng bá tiềm năng, cơ hội phát triển và hội nhập sâu rộng; khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương giàu mạnh, cổ vũ cán bộ, nhân dân Quảng Trị nổ lực, phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ, hòa vào tiến trình phát triển của cả nước.

2. Yêu cầu

- Các tác phẩm văn học nghệ thuật dự thi phải thể hiện được chặng đường 50 năm qua (1972-2022) với những thành tựu to lớn trong các lĩnh vực và cổ vũ, động viên mọi người phấn đấu cao hơn thu được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa

- Các tác phẩm văn học nghệ thuật phải chuyển tải những nét đặc trưng, tiêu biểu về mảnh đất, con người, truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa của miền quê Quảng Trị, cũng như tiềm năng, lợi thế, sức hấp dẫn và cơ hội hội nhập, phát triển sâu rộng.

- Các tác phẩm văn học nghệ thuật dự thi phải đạt yêu cầu về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật. Tổ chức cuộc thi đảm bảo chặt chẽ, khoa học, khách quan, thiết thực, hiệu quả.

II/ Nội dung

1.Chủ đề cuộc thi: "Quảng Trị -50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”

Đối tượng tham gia cuộc thi

-Hội viên các chuyên ngành văn học nghệ thuật Trung ương và các địa phương trong cả nước

-Mọi công dân trong và ngoài tỉnh Quảng Trị có khả năng sáng tác văn học nghệ thuật

-Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký không được tham gia cuộc thi

Thời gian công bố tác phẩm và số lượng tác phẩm dự thi

Các tác phẩm dự thi đã xuất bản, công bố từ ngày 01/5/1972 đến thời gian cuối nộp tác phẩm 28/02/2022

Mỗi tác giả được tham gia nhiều thể loại, được quy định cụ thể tại Thể lệ cuộc thi

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc thi

3.1.Thời gian, tiến độ triển khai cuộc thi

a/ Từ tháng 10 đến 15/11/2021:

+ Ban hành Kế hoạch cuộc thi

+ Ban hành Thể lệ cuộc thi

+ Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi

+ Họp Ban Tổ chức phân công nhiệm vụ, triển khai kế hoạch; thông qua thành phần Ban Chung khảo, Tổ thư ký

+ Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông

b/ Từ 20 đến 28/02/2022:

- Tác phẩm gửi hạn cuối là 28/02/2022 (theo dấu bưu điện) tiếp nhận và tổng hợp tác phẩm dự thi

-Từ 01/03 đến 10/3/2022 các Tổ Tư vấn chuyên ngành văn học nghệ thuật thẩm định tác phẩm dự thi

-Từ 15 đến 30/3/2022 Hội đồng Sơ khảo của Hội VHNT thẩm định, đề xuất Hội đồng Chung khảo xét tặng các hạng giải

-Từ 05/4 đến 15/4/2022: Hội đồng Chung khảo của tỉnh xét tặng giải thưởng

-Từ 16/4 đến 25/4/2022: Tổ Thư ký hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục các tác phẩm đạt giải, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký chứng nhận giải thưởng.

-Từ 26/4 đến 01/5/2022: Tổ chức tổng kết, trao giải

Ban Tổ chức tổ chức lễ trao giải thưởng kết hợp triển lãm trưng bày các tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc đạt giải cao giai đoạn 1972 -2022 và các tác phẩm đạt giải cuộc thi "Quảng Trị -50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”

3.2/ Địa điểm nhận tác phẩm:

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

- Địa chỉ: Số 08 –Đường Khóa bảo, phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Điện thoại: 0905 032999; 02333852575

- Email: boithuyen79@gmail.com

III/ Cơ cấu giải thưởng

05 Giải A = 20.000.000đ/ giải

10 Giải B = 15.000.000đ/ giải

15 Giải C = 10.000.000đ/ giải

(Tổng số: 30 giải)

IV/ Thành phần Ban Tổ chức, Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo, Tổ Thư ký

Ban Tổ chức:

UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức cuộc thi do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban; thành phần Ban Tổ chức là đại diện lãnh đạo các đơn vị; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và truyền thông; Hội Văn học Nghệ thuật; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; Báo Quảng Trị, Đài PTTH tỉnh, Tạp chí Cửa Việt

Các Hội đồng giám khảo và Tổ Thư ký

- Hội đồng Sơ khảo và Tổ Tư vấn các chuyên ngành do Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật thành lập, có nhiệm vụ tổng hợp tác phẩm dự thi, đề xuất các hạng giải

- Hội đồng Chung khảo và Tổ thư ký do Ban Tổ chức cuộc thi thành lập, gồm những thành viên không tham gia cuộc thi, có nhiệm vụ xét chọn tác phẩm đạt giải theo Thể lệ cuộc thi; Tổ thư ký tổng hợp và làm các thủ tục theo quy định

V/ Kinh phí tổ chức cuộc thi: Từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2022

VI/ Tổ chức thực hiện

1/ Hội Văn học Nghệ thuật:

-Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các đơn vị chức năng tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc thi

-Hội Văn học Nghệ thuật là cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi, chịu trách nhiệm tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Chung khảo, Tổ Thư ký; xây dựng, Kế hoạch, thể lệ, thông báo tổ chức cuộc thi trình Ban Tổ chức phê duyệt

-Thông tin sâu rộng đến hội viên các chuyên ngành văn học nghệ thuật Trung ương và địa phương cả nước và nhân dân trên địa bàn tham gia cuộc thi

-Thành lập các Tổ Tư vấn chuyên ngành, Hội đồng Sơ khảo lựa chọn, tổng hợp tác phẩm đủ điều kiện theo thể lệ vào các hạng giải

-Tiếp nhận các tác phẩm dự thi; lựa chọn tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc đạt giải cao giai đoạn 1972 -2022 và các tác phẩm đạt giải cuộc thi lần này để trưng bày triển lãm tại địa điểm tổng kết trao giải cuộc thi

-Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức cuộc thi và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến cuộc thi

2 – Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

-Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng các nội dung, thông tin liên quan cuộc thi

-Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức cuộc thi

3/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

-Phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tham mưu UBND tỉnh về kế hoạch, Thể lệ cuộc thi; việc phát động, tổng kết, trao giải và các công việc khác liên quan cuộc thi.

-Thông tin kế hoạch, Thể lệ cuộc thi cuộc thi đến các Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn hóa, Thể thao các tỉnh, thành phố cả nước động viên cán bộ, nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc thi

-Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức cuộc thi

4/ Sở Tài chính

Thẩm định trình UBND tỉnh bố trí kinh phí tổ chức cuộc thi

5/ Ban Thi đua, khen thưởng

- Hướng dẫn nội dung, hình thức, thủ tục trình UBND tỉnh tặng giải thưởng

-Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức cuộc thi

6/ Sở Thông tin – Truyền thông

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí, tuyên truyền, trước, trong và sau cuộc thi, thiết thực, hiệu quả

- Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức cuộc thi

7/ Đài Phát thanh –Truyền hình, Báo Quảng Trị, Tạp chí Cửa Việt

-Triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền sâu rộng cuộc thi

-Tạp chí Cửa Việt quảng bá rộng rãi về cuộc thi trên Tạp chí Cửa Việt, Website của Tạp chí và của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

-Báo Quảng Trị, Đài PTTH tỉnh và Tạp chí Cửa Việt cử thành viên tham gia Ban Tổ chức cuộc thi

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề "Quảng Trị -50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các ban, sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng và thiết thực./.

Nơi nhận                                          TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN

-Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;             KT. CHỦ TỊCH

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị;                          

  - Các cơ quan có trong kế hoạch

- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh

- Lưu: VT, VX                TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

              PCT UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

Hoàng Nam


Lên đầu trang   Trở lại  
 
Tin tức
CHÈ MÔN SÁP VÀNG-ĐẠC SẢN QUẢNG TRỊ - 31/05/2023
VAI TRÒ CỦA NƯỚC VỚI SỨC KHỎE - 17/05/2023
TRÁI SIM QUẢNG TRỊ - 08/05/2023
MÓN CÁ CHUỒN- ĐẶC SẢN QUẢNG TRỊ - 08/05/2023
địa đạo Mũi Si - Quảng Trị - 06/05/2023
THĂM BIỂN VĨNH THÁI, VĨNH LINH-Đông Hương - 06/05/2023
NGỌN HÃI ĐĂNG MŨI LAY VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ - 06/05/2023
CHỢ CHIỀU HỒ XÁ BÂY GIỜ...(Lê Nguyên Hồng) - 26/04/2023
VUI CƯỜI CHO MỌI NGƯỜI - 15/03/2023
MẸO VẶT CHO BÀ CON - 01/03/2023
ÁNHTRĂNGVƯỜNTRẦU--Ngọc Hương - 01/03/2023
SUỐI TÀ LAO VÀ SUỐI PACHAỞ XÃ TÀ LONG, HUYỆN ĐAKRÔNG,QUẢNG TRỊ ĐANG PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG DU LỊCH CỘNG ĐỒNG ----Hồ Thanh Thoan - 21/02/2023
CÀ PHÊ KHE SANH LOẠI CÀ PHÊ NGON ĐẶC BIỆT - 15/02/2023
LÁ VẰNG-ĐẶC SẢN QUẢNG TRỊ---Nguyễn Chương - 14/02/2023
CÁC LOẠI MÈO ƯA CHUỘNG TẠI VIỆT NAM - 30/01/2023
CÁC GIỐNG MÈO TA VÀ MÈO NƯỚC NGOÀI - 29/01/2023
NĂM MÈO NÓI CHUYỆN MÈO - 28/01/2023
MÔN VẬT ĐẦU XUÂN.... Hồ Thanh Thaon - 05/12/2022
Chùa Sắc Tứ Tịnh Quang, Triệu Phong, Qủang Trị - 24/11/2022
TÁC DỤNG KHÔNG NGỜ CỦA RƯỢU- vui cười - 24/11/2022
CÁC MẸO VẮT CHO ĐỒNG HƯƠNG- - 24/11/2022
MÓN NUỐT QUẢNG TRỊ - 24/11/2022
RƯỢU SIM QUẢNG TRỊ - 23/11/2022
THƯ MỜI GỬ BÀI CHO ĐẶC SAN NHỊP HIỀN LƯƠNG 2023 - 12/10/2022
MÓN HẾN - 10/09/2022
GIỐNG LÚA MA(LÚA TRỜI)-ĐẶC SẢN QUẢNG TRỊ - 08/09/2022
HỘI KÉO CO NGÀY XUÂN-HỒ THANH THOAN - 08/09/2022
ỐC RUỐC- ĐẶC SẢN QUÊ HƯƠNG - 01/09/2022
MÓN TU HUÝT- ĐẶC SẢN QUẢNG TRỊ - 31/08/2022
MÓN RẠM QUẢNG TRỊ - 29/08/2022
HẠNH PHÚC VÀ CHIA SẺ---LÊ ĐỨC DỤC - 29/08/2022
VÌ SAO NGƯỜI TA LẠI NUÔI CHÓ - 20/08/2022
ĐỂ GIẤC NGỦ NGON - 19/08/2022
EM CHỈ NÓI CHƠI THÔI MÀ - 17/08/2022
CHỈ TRỘN CÓ MỘT NỬA THÔI - 17/08/2022
BÍ QUYẾT KHỬ SẠCH NHANH MÙI LÒNG HEO - 17/08/2022
TẤM LÒNG VĂN NGHỆ SĨ VỚI ĐẢO CỒN CỎ ANH HÙNG---Ts. Nhà thơ Nguyễn Văn Dùng Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị - 16/08/2022
CHUYỆN VUI CHO ĐỒNG HƯƠNG - 14/08/2022
NGHỀ LÀM NÓN LÁ Ở QUẢNG TRỊ - Hồ Thanh Thoan - 14/08/2022
NHỮNG CHUYỆN LẠ VỀ CON TRÂU - 10/08/2022
Lễ hội cầu ngư ở Quảng Trị--HồThanh Thoan - 05/08/2022
NHÀ VĂN XUÂN ĐỨC – CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP VĂN CHƯƠNG NẶNG NGHĨA TÌNH VỚI QUÊ HƯƠNG QUẢNG TRỊ--TS. Nguyễn Văn Dùng - 05/08/2022
THÁNG GIÊNG VỊ THẦN GÁC CỬA CỦA NĂM---Chu Mạnh Cường - 04/08/2022
MẸO VẶT CHO ĐỒNG HƯƠNG - 03/08/2022
LÀNG BẮT CỌP THỦY BA---Văn Nhân - 01/08/2022
NGHỀ DỆT THỔ CẦM CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC PAKÔ Ở QUẢNG TRỊ--- Hồ Thanh Thoan - 01/08/2022
BÁNH ĐÚC RAU CÂU-Món ăn ngon mát - 31/07/2022
từ ngày 01/8/2022, tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước sẽ đồng loạt bỏ hình thức thu phí thủ công và chuyển sang sử dụng hệ thông thu phí tự động. - 30/07/2022
HỌP BAN LÃNH ĐẠO ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - 30/07/2022
CHỢ PHIÊN CAM LỘVÀ GIẤC MƠ“TRÊN BẾN DƯỚI THUYỀN”--Lê Đức Dục - 30/07/2022
Trang 1/7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Sau
 
Tìm kiếm
Tin bài mới nhất
Liên kết website